Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P-granica powiatu.

KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P-granica powiatu.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Zarządy Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Barchlin, wsi Biskupice, wsi Popowo Stare, wsi Poświętno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Śmigiel oraz na tablicy ogłoszeń wsi Poladowo.

W dniu 16 grudnia 2022 r. treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://przemet.com na okres 14 dni.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):16.12.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.6.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat o wyd. decyzji - wersja WCAG
Decyzja.anonymised
Komunikat o wyd. decyzji - skan

Metryczka

wytworzono: 16.12.2022 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 16.12.2022, 15:15 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian