FP.XII ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W REJESTRZE PODATNIKÓW

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA: FP.XII ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W REJESTRZE PODATNIKÓW

 • Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników
  • Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  • Dowód opłacenia opłaty skarbowej
 • Kto może załatwić sprawę:
  • Podatnik
  • Pełnomocnik podatnika
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Podatkowy

  Pokój nr 1 tel. 65 615 69 59, tel. 65 615 69 60

 • Termin załatwienia sprawy:

  7 dni – od dnia złożenia poprawnego wniosku

 • Opłaty:
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • Opłaty należy wpłacić na rachunek Gminy Przemęt: BS Wschowa oddział w Przemęcie nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
 • Tryb odwoławczy:

  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy stronie prawo wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt

 • Podstawa prawna:
  • 306a – 306d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Dodatkowe informacje:
  1. Nie podlega opłacie skarbowej: wydanie zaświadczenia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej do celów:
   • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
   • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rent strukturalnych, opieki społecznej, spraw wojskowych, uprawnień kombatantów i osób niepełnosprawnych,
   • zatrudnienia, świadczeń socjalnych, renty, wynagrodzenia za pracę, zasiłku rodzinnego,
   • nauki, oświaty, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia,
   • załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
  1. Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ww. ustawy:
   zaświadczenie o użytkach rolnych.
 • Klauzula informacyjna:
  1.     Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2.     Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3.     Cele przetwarzania |  podstawa prawna

  •   Przyjęcie i realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z art. 306a – 306d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

  •  Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4.     Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.

  5.     Odbiorcy danych:

  •   podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6.     Przysługujące Pani/Panu prawa:

  •     Prawo żądania dostępu do danych

  •     Prawo żądania sprostowania danych

  •     Prawo żądania usunięcia danych

  •     Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  7.     Obowiązek podania danych:  Podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8.     Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Data i numer aktualizacji:

  2022-12-01 K-6

 • Druk/wniosek:

  fp.12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników

Załączniki

fp.12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników

Metryczka

wytworzono: 01.12.2022 przez: Anna Ławniczak
opublikowano: 19.12.2022, 15:22 przez: Paulina Gałan
zmodyfikowano: 23.12.2022, 11:38 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian

uaktualniono: 23.12.2022, 11:38 przez: Paulina Gałan FP.XII ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W REJESTRZE PODATNIKÓW
uaktualniono: 20.12.2022, 11:15 przez: Paulina Gałan FP.XII ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W REJESTRZE PODATNIKÓW
utworzono: 19.12.2022, 15:22 przez: Paulina Gałan FP.XII ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W REJESTRZE PODATNIKÓW