FP.XVI ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY A REALIZOWANY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA: FP.XVI ULGI W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY A REALIZOWANY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

 • Wymagane dokumenty:

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek o udzielenie ulgi podatnik składa do właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje kompletne dokumenty do tut. urzędu w celu zajęcia stanowiska

 • Kto może załatwić sprawę:

  Podatnik

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Podatkowy

  Pokój nr 2 tel. 65 549 60 71 wew. 46

 • Termin załatwienia sprawy:

  14 dni od dnia przekazania sprawy przez urząd skarbowy

 • Opłaty:

 • Tryb odwoławczy:

  na postanowienie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyrażenia zgody lub braku zgody na udzielone ulgi nie przysługuje zażalenie

 • Podstawa prawna:
  • art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • art. 209 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • Sposób doreczenia:

  Sposób dostarczenia wniosku:

  1. Należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym
 • Dodatkowe informacje:
  1. Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia) wraz z materiałami dotyczącymi sytuacji materialnej wnioskodawcy należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.
   Wójt Gminy Przemęt na wniosek naczelnika właściwego urzędu skarbowego zajmuje stanowisko w sprawie udzielenia stronie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie postanowienia.
  2. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna:
   1. Przyjęcie i realizacja wniosku o ulgi w podatku od spadków i darowizn, stanowiących dochód gminy a realizowany przez urzędy skarbowe – art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 209 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
   2. Archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcami danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  1. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania wnisoku.
  2. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Data i numer aktualizacji:

  01.12.2022 r. K-6

 • Druk/wniosek:

Metryczka

wytworzono: 01.12.2022 przez: Paulina Gałan
opublikowano: 19.12.2022, 14:18 przez: Paulina Gałan
zmodyfikowano: 23.12.2022, 11:35 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4

Rejestr zmian