PN. III WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB/I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE REWITALIZACJI

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA PN.III WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB/I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE REWITALIZACJI

 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego lub/i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każda zainteresowana osoba.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział PN pok. nr 12, tel. 65 615 69 72

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł. Wpłata na rachunek bankowy Gminy Przemęt BS Wschowa oddział Przemęt 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 z dopiskiem „opłata skarbowa za zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i*/lub studium*“. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b,  art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 4 zał. cz. II kol. 2 pkt. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Możliwość zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz art. 26a ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.

 • Podstawa prawna:

  1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  4) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

 • Sposób doreczenia:

  1) Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

  2) Za pośrednictwem operatora pocztowego.

  3) e – PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/budownictwo-i-mieszkania/uzyskanie-zaswiadczen-i-opinii-w-zakresie-planowania-przestrzennego/zaswiadczenia-o-przeznaczeniu-terenu-w-planie-miejscowym).

 • Dodatkowe informacje:
 • Klauzula informacyjna:

  1) Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3) Cele przetwarzania | podstawa prawna

   • Przyjęcie i realizacja wniosku oraz wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego lub/i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
    • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
    • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
    przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
    i archiwach.

  4) Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.

  5) Odbiorcy danych:

   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6) Przysługujące Pani/Panu prawa:

    • Prawo żądania dostępu do danych.
    • Prawo żądania sprostowania danych.
    • Prawo żądania usunięcia danych.
    • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7) Obowiązek podania danych: Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia wniosku oraz wydania zaświadczenia. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8) Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 r., K-5

 • Druk/wniosek:

  pn. 3 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego lub/i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Załączniki

3 DRUK Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Metryczka

wytworzono: 07.07.2023 przez: Wójt Gminy Przemęt
opublikowano: 07.07.2023, 09:10 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 14.02.2024, 11:52 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 230

Rejestr zmian