PN.VII SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

PROCEDURA PN.VII SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
 • Przedmiot sprawy:

  PN.VII SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 • Wymagane dokumenty:

  1) Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

  2) W przypadku wniosku o sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  należy dołączyć mapę  geodezyjną z zaznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem.

  3) W innych przypadkach wnioskodawca załącza dokumenty uzasadniające prawo do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Postępowanie prowadzi się na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział  PN pok. nr 12, tel. 65 615 69 73

 • Termin załatwienia sprawy:

  1) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

  2) Ogółem czas trwania procedury sprzedaży – od 6 do 12 miesięcy.

  3) Procedura sprzedaży nieruchomości wymaga analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, podania do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, następnie zawarcia protokołu uzgodnień stanowiącego podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • Opłaty:

  Brak opłaty skarbowej. W przypadku sprzedaży nieruchomości nabywca oprócz ceny nabycia nieruchomości, ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz  koszty sądowe i notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży.

 • Tryb odwoławczy:

  Brak trybu odwoławczego.

 • Podstawa prawna:

  1) Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

  2) Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości  oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 • Sposób doreczenia:

  1) Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.

  2) Za pośrednictwem operatora pocztowego.

 • Dodatkowe informacje:

  Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość zbywana jest w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

  1) zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy;

  2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;

  3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;

  5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

  6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

  7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

  8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;

  9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

  10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

  11) jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;

  12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy. (….)

 • Klauzula informacyjna:

  1) Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3) Cele przetwarzania | podstawa prawna

  • Przyjęcie wniosku o zbycie nieruchomości gminnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości  oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
  • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
   i archiwach.

  4) Okres przechowywania: Dane w przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 25 lat.

  5) Odbiorcy danych:

   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6) Przysługujące Pani/Panu prawa:

    • Prawo żądania dostępu do danych.
    • Prawo żądania sprostowania danych.
    • Prawo żądania usunięcia danych.
    • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7) Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.

  8) Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 r., K-5

 • Druk/wniosek:

  pn.7 Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Załączniki

7 DRUK Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Metryczka

wytworzono: 07.07.2023 przez: Wójt Gminy Przemęt
opublikowano: 07.07.2023, 08:30 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 14.02.2024, 12:18 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 25

Rejestr zmian

uaktualniono: 14.02.2024, 12:18 przez: Sylwia Szaranek  PN.VII SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
uaktualniono: 14.02.2024, 12:10 przez: Sylwia Szaranek  PN.VII SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
uaktualniono: 07.07.2023, 12:34 przez: Sylwia Szaranek  PN.VII SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
utworzono: 19.12.2022, 10:52 przez: Sylwia Szaranek  PN.VII SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ