Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.01.2022 08:48:51 do: 13.01.2022 09:05:36, opublikowana przez: Daria Jędrzejczak

Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 12 stycznia  2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni  w Zielonej Górze  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

W dniu 13 stycznia 2022 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.

 • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
 • Rok podjęcia (podpisania):2021
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):12.01.2022
 • Nr aktu prawnego:RS.6220.2.2021
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat RS.6220.2.2021
Komunikat RS.6220.2.2021 Wcag

Metryczka

 • Dokument wytworzył:Daria Jędrzejczak
 • Data wytworzenia:13.01.2022
 • Godzina wytworzenia:8:45
 • Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Przemęt