Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 87.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.87.2019 08.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za najem sali wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.86.2019  04.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 85.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2020 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.85.2019 04.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 81.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach 14, oznaczonej działką nr 126/1 o pow. 2,00 ha. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.81.2019 24.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.78.2019  18.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 75.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.75.2019  10.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 77.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności w Gminie Przemęt i jej jednostkach organizacyjnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.77.2019  15.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 76.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.76.2019 11.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 70.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.70.2019 25.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 65.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 16.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 68.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.68.2019 19.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2019 16.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 64.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.64.2019 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 62.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów i trybu zwrotu kosztów przejazdu uprawnionego dziecka i opiekuna w czasie przewozu na trasie dom – przedszkole, dom-szkoła lub dom – ośrodek w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.62.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 63.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.63.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.60.2019 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 59.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 września 2019 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.59.2019 02.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 50.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przemęt wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego GCKiB w Przemęcie za I półrocze 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.50.2019  19.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 48.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.48.2019  09.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 57.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.57.2019  27.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 58.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 września 2019 r. w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do budżetu Gminy na rok 2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.58.2019  02.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 53.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.53.2019  19.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 52.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.52.2019  19.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 51.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.51.2019 19.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 56.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.56.2019 20.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.55.2019 20.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 54.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.54.2019 20.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.06.2019 w spr. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, na realizację zadań w 2019 i 2020r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.21.2019 03.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 14.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 06.02.2019 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania w związku z realizacją Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.14.2019 06.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 12.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05.02.2019r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert napływających w ramach ogłoszenia o otwartym naborze Partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.12.2019 05.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły