Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 104/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bucz i Kluczewo oraz przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popowo Stare stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.104.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr 101.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 28.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.101.2022 28.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2022 z dn. 14.01.2022r. Wójta Gminy Przemęt zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 9.2022 14.01.2022 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 79.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27.10.2021r. zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 79.2021 27.10.2021 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 70.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 13 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 70.2021 13.09.2021 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 8.2021 26.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 95.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.                         Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 95.2022 10.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 97.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2023 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.97.2022 19.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 września 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem II (drugiego) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.91.2022 30.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 86.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 września 2022 r. w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.86.2022 21.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 79.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 01.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 78.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.78.2022 01.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 77.2022WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 1 września 2022 r.w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.77.2022 01.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 74.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie: określenia miesięcznej opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.74.2022 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 73.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.73.2022 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.69.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 68.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.68.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 67.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.67.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.60.2022 27.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 58.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.58.2022 13.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 57.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.57.2022 13.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 56.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.56.2022 13.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.55.2022 13.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.51.2022 06.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 52.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.52.2022 06.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 45.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 45.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 44.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 44.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 43.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 43.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 39.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.39.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły