Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 83.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 1385/34, 1385/35, 1385/36, 1385/37, 1385/38, 1385/39, 1385/40 w Mochach oraz trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 390/2 i 390/3 w Solcu. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.83.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 88.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 27 września 2023 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2024 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.88.2023 27.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 82.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.82.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 81.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.81.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 80.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.80.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 79.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.79.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 78.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.78.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 71.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 28 sierpnia 2023 r.w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.71.2023 28.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 75.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.75.2023 05.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 74.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.74.2023 05.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 73.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Bucz, Nowa Wieś, Mochy, Kluczewo, Przemęt, Popowo Stare, Sączkowo, Starkowo, Radomierz oraz przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Bucz stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.73.2023 04.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 67.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 18 sierpnia 2023 r.zmieniające zarządzenie nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.67.2023 18.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 51.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu dzierżawnego od gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.51.2023 03.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2023 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2023 03.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 59.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.59.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 63.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 lipca 2023 r.w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.63.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 62.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.62.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.61.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 19 lipca 2023 r.w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.60.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 58.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.58.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 57.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 lipca 2023r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023-2025 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.57.2023 19.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy Przemęt i powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.52.2023 05.07.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 49.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczanie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.49.2023 28.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 47.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 170/2 położonej w miejscowości Perkowo stanowiącej mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.47.2023 07.06.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR.42.2023 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.42.2023 24.05.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 36.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 262/1 w Przemęcie, drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 390/2 i 390/3 w Solcu oraz trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 w Siekowie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.36.2023 25.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 34.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia miesięcznej opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.34.2023 05.04.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 27.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.27.2023 15.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie opracowania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.30.2023 29.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 7.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.18.2023 22.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły