Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 30.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie opracowania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.30.2023 29.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 7.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.18.2023 22.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 15.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.15.2023 15.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.7.2023 18.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 4.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.4.2023 02.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 6/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych Radomierz i Błotnica poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Błotnica działek z obrębu ewidencyjnego Radomierz o numerze ewidencyjnym 223/4 i 628/1. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.6.2023 17.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 18 stycznia 2023 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2023 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.8.2023 18.01.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 122.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2023 roku. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.122.2022 16.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 119.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 grudnia 2022 roku zmieniające  zarządzenie nr 128.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 października 2020 roku w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.119.2022 12.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr: 517/4 o pow. 0,0912 ha i 517/5 o pow. 0,0855 ha, położonych w Siekowie, objętych księgą wieczystą KW PO1E/00049433/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.117.2022 06.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie NR 118/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem III (trzeciego) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.118.2022 07.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 104/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bucz i Kluczewo oraz przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popowo Stare stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.104.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr 101.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 28.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.101.2022 28.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 9.2022 z dn. 14.01.2022r. Wójta Gminy Przemęt zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 9.2022 14.01.2022 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 79.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27.10.2021r. zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 79.2021 27.10.2021 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 70.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 13 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 70.2021 13.09.2021 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 8.2021 26.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 95.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.                         Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 95.2022 10.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 97.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2023 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.97.2022 19.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 września 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem II (drugiego) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.91.2022 30.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 86.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 września 2022 r. w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.86.2022 21.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 79.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 01.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 78.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.78.2022 01.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 77.2022WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 1 września 2022 r.w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.77.2022 01.09.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 74.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie: określenia miesięcznej opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.74.2022 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 73.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.73.2022 25.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.69.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 68.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.68.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 67.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.67.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2022 04.08.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły