Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 10.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.10.2020 17.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 139,49 m2 położonego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, na działce o nr ewidencyjnym 599, objętej KW PO1E/00039301/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.8.2020 14.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.7.2020 10.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.5.2020 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 2.2019 z 7 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanychz przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10, 1385/23, 1385/25 oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr: 517/4 i 517/5. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.2.2020 07.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.1.2020 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 105.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.105.2019 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 104.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.104.2019 20.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 97.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.97.2019 29.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 96.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.96.2019 29.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 95.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.95.2019 28.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 94.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.94.2019 28.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 92.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 listopada 2019 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.92.2019 15.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 87.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.87.2019 08.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za najem sali wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.86.2019  04.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 85.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2020 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.85.2019 04.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 81.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach 14, oznaczonej działką nr 126/1 o pow. 2,00 ha. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.81.2019 24.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.78.2019  18.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 75.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.75.2019  10.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 77.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności w Gminie Przemęt i jej jednostkach organizacyjnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.77.2019  15.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 76.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.76.2019 11.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 70.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.70.2019 25.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 65.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 16.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 68.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.68.2019 19.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2019 16.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 64.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.64.2019 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 62.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów i trybu zwrotu kosztów przejazdu uprawnionego dziecka i opiekuna w czasie przewozu na trasie dom – przedszkole, dom-szkoła lub dom – ośrodek w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.62.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 63.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.63.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.60.2019 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 59.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 września 2019 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.59.2019 02.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły