Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.4.2022 20.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2021 19.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.33.2021 18.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” [US] Obwieszczenia RS.602.2.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu. Obwieszczenia RS.6220.6.2022 10.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.32.2021 09.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz. Obwieszczenia RS.6220.31.2021 06.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.18.2021 05.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Poświętno o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Obwieszczenia RS.6220.1.2022 05.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.17.2021 04.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch budynków letniskowych oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji, na działce 605 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.2.2022 29.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wystąpieniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.3.2022 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI na działkach o nr ewid. 298, 292 i 313 obręb Bucz, gmina Przemęt oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji. Obwieszczenia RS.6220.17.2021 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2021 27.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.32.2021 25.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz. Obwieszczenia RS.6220.31.2021 25.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.30.2021 22.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.14.2021 22.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.33.2021 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.3.2022 14.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.34.2021 07.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obiektów budowlanych handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 113 i 114 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.27.2021 07.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.32.2021 08.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch budynków letniskowych oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce 605 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.2.2022 04.04.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla obrębu Przemęt. [US] Obwieszczenia RS.6142.2.2022 31.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Poświętno o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Obwieszczenia RS.6220.1.2022 25.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wystąpieniu z ponownym wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid.157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2021 25.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.4.2022 21.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.4.2022 15.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu dokumentacji do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.32.2021 14.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły