ZARZĄDZENIE nr OR.120.18.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik

OR.120.18.2022                                                                 Przemęt, dnia 31 marca 2022 roku

 

ZARZĄDZENIE nr OR.120.18.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 31 marca 2022 roku

 w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. 2022 poz.559), zarządza, co następuje:

 • Wprowadza się usługę pod nazwą „Mobilny Urzędnik” polegającą na obsłudze mieszkańców gminy Przemęt poza siedzibą Urzędu Gminy w Przemęcie.
 • Zasady i zakres funkcjonowania usługi reguluje Regulamin usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Gminy w Przemęcie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Powołuje się koordynatora projektu – Julitę Nitschke Referenta w Wydziale Organizacyjnym.
 • Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Julita Nitschke

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Przemęt nr OR.120.18.2022 .z dnia 31 marca 2022 roku

W sprawie wprowadzenia usługi Mobilnego Urzędnika

 

Regulamin działania Mobilnego Urzędnika w Urzędzie Gminy w Przemęcie

 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie działania Mobilnego Urzędnika
  w Urzędzie Gminy w Przemęcie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:

  • Mobilnym Urzędniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy w Przemęcie wydelegowanego do obsługi uprawnionych mieszkańców gminy Przemęt poza siedzibą Urzędu Gminy w Przemęcie,
  • Usłudze – należy przez to rozumieć procedurę administracyjną bądź jej część, leżącą w kompetencjach działania Urzędu Gminy w Przemęcie, możliwą
   do przeprowadzenia poza siedzibą Urzędu Gminy w Przemęcie
   przez upoważnionego pracownika.
  • Kliencie – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do skorzystania
   z obsługi w ramach Mobilnego Urzędnika zgodnie z §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
  • Dniach obsługi Mobilnego Urzędnika – należy przez to rozumieć wyznaczone dni w tygodniu, w których realizowana jest obsługa mieszkańców w ramach działania Mobilnego Urzędnika
  • Miejscu świadczenia usługi – należy przez to rozumieć lokalizację poza siedzibą Urzędu Gminy w Przemęcie, w której odbywa się obsługa Klienta
   w ramach działania Mobilnego Urzędnika.
 • . 1. Zakres usług świadczonych w ramach działania Mobilnego Urzędnika obejmuje:
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   • Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy
  • Wydział Podatkowy

Pomoc przy wypełnianiu informacji podatkowych:

 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3,
 • Informacja o gruntach IR-1, oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3,
 • Informacja o lasach IL-1m oraz załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3,
 • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa ,
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
 • Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  • wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego lub/i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz położeniu nieruchomości
   w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji,
  • wydanie wypisu lub/i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Biuro ds. OSP:
  • Pomoc przy wypełnianiu wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego
  • Potwierdzanie tożsamości świadka składającego oświadczenie
   do wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.
 • W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego katalog usług może zostać rozszerzony przez Wójta.
 • Osoby uprawnione do skorzystania z usług Mobilnego Urzędnika:
  • Mieszkańcy Gminy Przemęt o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub choroby mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie oraz spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:
   • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
   • są w wieku 65+,
   • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się dotarcia do miejsca świadczenia usług,
   • są osobami zależnymi 15+,
   • są opiekunami faktycznych osób zależnych, w sprawie osób korzystającej z usługi Mobilnego Urzędnika
  • Każda osoba wskazana powyżej, w trakcie zgłoszenia o którym mowa
   w § 4 będzie zobowiązana do potwierdzenia, że jest osobą uprawnioną
   do skorzystania z Usługi.
 • W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego katalog osób uprawnionych może zostać rozszerzony przez Wójta.
 • Działania Mobilnego Urzędnika
  • Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania Klienta, znajdujące się w granicach administracyjnych gminy Przemęt.
  • Aby skorzystać z obsługi Mobilnego Urzędnika należy dokonać zgłoszenia:
   • telefonicznie pod nr telefonu 65 615 69 66,
   • pocztą na adres: Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
   • e – mailowo na adres : [email protected]
   • za pośrednictwem osoby trzeciej.
  • Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy w Przemęcie.
  • Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 są obsługiwane w kolejności
   ich przyjęcia.
  • Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym wolnym terminie w dniu obsługi Mobilnego Urzędnika do 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta, usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniej ustalonym terminie, Klient obowiązany
   jest do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień obsługi, w którym miało być obsłużone jego zgłoszenie, do godz. 14:00.
  • W przypadku gdy Klient nie dopełni obowiązku określonego w § 4 ust.6 trzykrotnie, kolejne jego zgłoszenia mogą nie zostać przyjęte,
  • W przypadku, gdy obsługa Mobilnego Urzędnika nie może być zrealizowana
   z przyczyn leżących po stronie Urzędu Gminy Przemęt , Klienci będą po tym informowani telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem obsługi zgłoszenia,
  • Pracownik przyjmując zgłoszenie w sprawie skorzystania z Usługi przeprowadzi wstępną rozmowę z osobą zgłaszającą chęć skorzystania
   z Usługi. W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy, podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu,
  • Mobilny Urzędnik udzieli wszelkich wyjaśnień w związku ze zgłoszeniem osoby zainteresowanej,
  • Koordynator projektu prowadzi rejestr zgłoszeń.
  • Wizyta Mobilnego Urzędnika będzie za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godz. 15:00 w dniu poprzedzającym wizytę przez koordynatora projektu.
  • W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty, Klientowi zostaje podane imię i nazwisko oraz numer telefonu Mobilnego Urzędnika, który będzie realizował usługę.
  • Mobilny Urzędnik w dniu realizacji zgłoszenia , przed rozpoczęciem wykonania usługi ma obowiązek okazać się legitymacją służbową.
  • Wizyta Mobilnego Urzędnika odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Klient jak i osoby obecne w dokonywaniu czynności mają obowiązek zachowania właściwego dystansu, także zasłonięcia ust i nosa oraz wcześniejszego zdezynfekowania dłoni.
  • Pracownik odstąpi od realizacji usługi w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych osób obecnych w trakcie wykonywania usługi.
  • Korzystanie z usługi Mobilnego Urzędnika jest bezpłatne.
  • Wszelkie uwagi dotyczące Mobilnego Urzędnika należy kierować
   do koordynatora projektu: Julita Nitschke [email protected]
  • Usługa Mobilnego Urzędnika jest bezpłatna.
 • Przetwarzanie danych osobowych Klienta:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt mający siedzibę w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8 (64-234).
  • W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie pod adresem e-mail: [email protected]
  • Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie zgody osoby, której dane dotyczące
   w celu skorzystania z usługi Mobilny Urzędnik.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
   do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie okres wynikający
   z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy
   o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo
   do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przez przetwarzanie danych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  • Przekazanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym
   do skorzystania z usługi Mobilnego Urzędnika.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
   i nie będą profilowane.
 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):31.03.2022
 • Nr aktu prawnego:OR.120.18.2022
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2022
Zarządzenie Mobilny Urzędnik

Metryczka

wytworzono: 31.03.2022 przez: Julita Nitschke
opublikowano: 04.04.2022, 12:25 przez: Daniel Kruk
zmodyfikowano: 04.04.2022, 12:31 przez: Daniel Kruk
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 49

Rejestr zmian