Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu”. [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.84.2023.RN 02.07.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego [US] Obwieszczenia VG.ZUZ.4210.39.2024.KD 17.06.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu” [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.84.2023.RN 08.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego [US] Obwieszczenia VG.ZUZ.534.1.2024.MG 09.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: 1. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego, poprzez wykonanie 10 (nr 1 – 10) przepustów pod zjazdami, jego zabudowę rurociągiem na odcinku 74 m, jego odbudowę pomiędzy przepustami nr 1 i 2 oraz przepustami nr 2 i 3, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 477/2, 886, obręb Przemęt oraz 95, 96, 263, 98, 102, 106, 107, 110, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 2. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego, poprzez wykonanie 3 (nr 11 – 13) przepustów pod zjazdami, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 3. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr SI pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 101/1, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 4. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr S2 pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 141,139,138, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 5. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr S3 pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 197/1, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.225.2023.MC 20.03.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: 1. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego, poprzez wykonanie 10 (nr 1 – 10) przepustów pod zjazdami, jego zabudowę rurociągiem na odcinku 74 m, jego odbudowę pomiędzy przepustami nr 1 i 2 oraz przepustami nr 2 i 3, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 477/2, 886, obręb Przemęt oraz 95, 96, 263, 98, 102, 106, 107, 110, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 2. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu przydrożnego, poprzez wykonanie 3 (nr 11 – 13) przepustów pod zjazdami, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 3. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr SI pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 101/1, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 4. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr S2 pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 141,139,138, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie; 5. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu, poprzez wykonanie przepustu nr S3 pod ścieżką rowerową, zlokalizowanego na działce o numerze ewid.: 197/1, 263, obręb Sączkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.225.2023.MC 13.02.2024 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Bucz i Kaszczor na okres 01.01.2023-31.12.2032. [US] Obwieszczenia RS.6164.5.2022 10.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko [US] Obwieszczenia RS.602.2.2022 28.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” [US] Obwieszczenia RS.602.2.2022 16.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla obrębu Przemęt. [US] Obwieszczenia RS.6142.2.2022 31.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przejścia elektroenergetycznego linii kablowej SN 15 kV w rurze osłonowej typu HDPEp ø 160 mm pod ciekiem Popowo (ujętego w przepust) w km 4+625 na działce o nr ewid. 325 obręb Barchlin. [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.313.2021.MŚ 15.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.307.2021.MŚ 15.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego poprzez wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wody do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, na działce o nr ewid. 594/3 obręb Kluczewo oraz na usługi wodne, tj. na odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z powierzchni drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowa) w m. Kluczewo. [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.308.2021.MŚ 15.03.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do urządzenia wodnego, tj. wprowadzaniu ścieków, powstających w wyniku płukania filtrów na stacji uzdatniania wody, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem BK 44 z lokalizacją na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 385/6 obręb Sączkowo [US] Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.159.2021.PK 29.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły